Alan Munn

The actin cytoskeleton and membrane traffic through endosomes.